top of page

Privacy beleid

Deze ‘’Privacy Verklaring’’ regelt hoe De Health Mate Winkel persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten. Hoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat je als gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Wij nodigen u uit om deze Privacy Verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van De Health Mate Winkel op dit gebied kent en daarnaast op de hoogte bent van uw eigen rechten ten opzichte van De Health Mate Winkel met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze website (https://www.healthmate-winkel.be, hierna de “Website”), onze diensten gaan wij ervan uit dat u met deze Privacy Verklaring akkoord gaat. Indien niet, bent u niet langer gerechtigd de Website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten.

De Privacy Verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de Website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 januari 2020.

Algemeen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft De Health Mate Winkel de wettelijke voorschriften na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is, Bravoure BV, Geert De Meyer, met vestigingszetel te Otegemstraat 49, 8550 Zwevegem en ingeschreven in het K.B.O. onder 0841.893.979

 

Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Categorie 1: Uw IP-adres bij gebruik van de Website van De Health Mate Winkel.

 

Categorie 2: Uw contactgegevens, zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres en andere persoonsgegevens of kenmerken bij het plaatsen van een bestelling op onze Website en/of in ons winkelpunt.

Categorie 3: De gegevens over uw (eerdere) bestellingen indien u een bestelling plaatst op de Website en/of in ons winkelpunt.

Categorie 4: Uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief

 

Categorie 5: Uw adresgegevens en betalingsgegevens wanneer u een bestelling plaatst op onze Website en/of in ons winkelpunt.

Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u inlichtingen vraagt bij onze klantenservice.

  

Doeleinden van de verwerking
Algemene doeleinden

De Health Mate Winkel zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: Uw IP-adres gebruiken wij enkel met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze Website waarbij uw IP-adres kan worden opgenomen in anonieme statistieken. De rechtsgrond hiervoor zijn de legitieme belangen van De Health Mate Winkel om de Website voortdurend te kunnen verbeteren.

 

Categorie 2 & 3: Uw voornaam, achternaam, e-mailadres en gegevens over (eerdere) bestellingen gebruiken wij met het oog op het beheer van uw account op onze Website en/of in ons winkelpunt met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens voor het toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

 

Categorie 4: Uw e-mailadres gebruiken wij voor het toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

 

Categorie 5: Uw adresgegevens gebruiken wij om de bestelling en levering van de door u bestelde producten mogelijk te maken, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u werd gevraagd. Uw betalingsgegevens zoals naam en rekeningnummer worden enkel gebruikt om de betalingen te faciliteren met als rechtsgrond de contractuele relatie tussen De Health Mate Winkel en u als klant. Deze gegevens worden enkel volledig zichtbaar verwerkt door de gereglementeerde betalingsleverancier ‘Mollie’ waarmee De Health Mate Winkel samenwerkt ingeval uw aankoop en betaling online verlopen. De Health Mate Winkel wordt enkel onder deze voorwaarde op de hoogte gehouden van het feit dat de betaling al dan niet succesvol is doorgekomen.

 

Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt door de klantenservice om u inlichtingen te kunnen verschaffen met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. Deze gegevens vragen wij ook om uw aankopen bij te houden, kortingen te kunnen geven en promoties door te sturen.

 

Direct marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, zoals het toezenden van promoties en informatie via e-mail.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan De Health Mate Winkel uw gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot De Health Mate Winkel en haar diensten.

Daarnaast kan De Health Mate Winkel uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op indirect marketing. Dit echter enkel indien u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Op vandaag maakt De Health Mate Winkel geen gebruik van indirect marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen met De Health Mate Winkel via shop@healthmate-zwevegem.be, daarbij gevoegd een kopie van uw identiteitskaart.


Doorgifte aan derden

De Health Mate Winkel zal, met het oog op het uitvoeren van de door u gevraagde dienst, beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

Zo zullen wij om uw bestelling mogelijk te maken uw gegevens doorgeven aan bezorgdiensten of om onze BTW-aangifte te vervolledigen uw gegevens overmaken aan onze boekhouder.

Met bedrijven die eventueel jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Health Mate Winkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat De Health Mate Winkel uw persoonsgegevens moet onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

De Health Mate Winkel zal in alle redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard en verwerkt dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van wettelijke verplichtingen facturatie, btw-aangifte, enz, dienen we de meeste gegevens 7 jaar bij te houden.

Categorie 1: Uw IP-adres bij bestelling op de Website van De Health Mate Winkel wordt bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.

 

Categorie 2 & 3: Uw accountgegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en gegevens over uw (eerdere) bestellingen worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.

 

Categorie 4: Uw e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.

 

Categorie 5: Uw adresgegevens wanneer u een bestelling plaatst op onze Website en/of in ons winkelpunt worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent. Uw betalingsgegevens worden bij de betalingsleverancier enkel bijgehouden conform de wettelijk geregelde bewaringstermijnen.

 

Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u inlichtingen vraagt bij onze klantenservice worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie.  Na afloop van de contractuele relatie 7 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.

 

Uw rechten

Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze uitoefenen door De Health Mate Winkel te contacteren, per mail naar shop@healthmate-zwevegem.be met daarbij gevoegd een kopie van uw identiteitskaart. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en andere identificatienummers zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Deze kopie wordt enkel gebruikt om u te kunnen identificeren en uw verzoek te authentificeren. Daarna worden deze gegevens onmiddellijk en permanent verwijderd.

 

Recht van toegang en inzage
U kunt De Health Mate Winkel elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.


 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft te allen tijde het recht De Health Mate Winkel te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

 

Recht van verzet
U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
U heeft het recht om De Health Mate Winkel te vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de rechtsgrond van de verwerking uw voorafgaande toestemming is, heeft u het recht om deze in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult evenmin door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Health Mate Winkel tussen zit.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om vergeten te worden en uw gegevens volledig te laten deleten uit onze bestanden voor zover dit geen contractuele bepaling of verplichting van onzentwege of van uwentwege naar ons dwarsboomt. Wel zullen wij uw belangrijkste gegevens bijhouden voor redenen om te kunnen aantonen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd. Deze lijst zal enkel 5 jaren worden bijgehouden. Daarna heeft u niet langer het recht ons te vragen te bewijzen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd.

Recht om klacht in te dienen
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

De Health Mate Winkel heeft alvast de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- SPF (of Sender Policy Framework is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

- DNSSEC (of Domain Name System Security Extensions) is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

In geen geval kan De Health Mate Winkel dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. U garandeert dat u op rechtmatige wijze de toestemming heeft bekomen van de mensen die op de door u ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen en dat u De Health Mate Winkel dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen De Health Mate Winkel wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Verklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbank van Kortrijk is exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Verklaring.

Cookie beleid

Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 20 januari 2020.

Surf je naar onze website? Dan kan onze website automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van je computer. Zo tillen we de surfervaring van onze bezoekers naar een hoger niveau: cookies laten onze website beter functioneren en stemmen hem af op jouw wensen en voorkeuren.
 

Indien u De Health Mate Winkel.be toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling ten allen tijde wijzigen.

 

Wat zijn cookies? 

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een ​​betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt De Health Mate Winkel u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2018.

Soorten cookies? 

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

Strictly Necessary (Noodzakelijke cookies): Noodzakelijke cookies zijn cookies die essentieel zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

 

Functionality (Functionele cookies): Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.

 

Performance (Analytische cookies): Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

De Health Mate Winkel maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om De Health Mate Winkel te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt De Health Mate Winkel zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Raadpleeg de afmeldingsmogelijkheden voor Google Analytics die momenteel beschikbaar zijn voor internet.

De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor meer informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Om te voldoen aan het gebruik van google analytics-cookies heeft onze website de volgende maatregelen getroffen:

  • Gebruik van google analytics-cookies

  • Verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google

  • Maskeren van de laatste cijfers van jouw IP-adres

  • ‘Gegevens delen’ uitgezet

  • We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Marketing (Advertentie cookies): Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses.

Om haar communicaties te ondersteunen heeft De Health Mate Winkel haar inhoud verankerd in sociale media kanalen zoals Facebook en maakt De Health Mate Winkel gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die De Health Mate Winkel gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en De Health Mate Winkel controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

Op deze site zijn ook knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

(Nog) niet-geclassificeerde cookies: Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

 

Hoe en waarom gebruiken wij deze cookies? 

We gebruiken de over u verzamelde gegevens op de volgende manier:

  • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website wordt weergegeven op de meeste efficiënte manier voor u en uw computer.

  • Om de informatie, producten en diensten die u hebt aangevraagd of waarvan we denken dat deze relevant kunnen zijn voor u, aan u te bezorgen, in het geval u uw toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden.

  • Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

  • Om u op de hoogte te brengen van veranderingen aangaande onze diensten.

 

Uw toestemming met deze cookies:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden mits goedkeuring van deze policy. U kunt te allen tijde de cookie-instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze Website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt zelf instellen welke cookies geladen mogen worden via de voorziene keuzevakken (opt-in). Na het instellen van uw keuze klikt u op OK. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Hoe schakelt u deze cookies in en/of uit? 

In- en uitschakelen van cookies in uw browser: Veel Internet browsers bieden de mogelijkheid om u te waarschuwen voordat een cookie wordt opgeslagen, of om alle cookies te blokkeren.

Houd er rekening mee dat als u onze cookies verwijdert of toekomstige cookies blokkeert, u mogelijks niet langer toegang hebt tot bepaalde onderdelen of functies van onze Website. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u moeilijkheden zou kunnen ondervinden bij het aanmelden. Meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies is beschikbaar www.AboutCookies.org.

Apple Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Voor alle overige browsers: Zoek naar de “help” functie of contacteer de webontwikkelaar van de browser.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons per e-mail naar shop@de Health Mate Winkel.beHealthmate.be

Meer informatie over cookies vindt u tevens op:http: //www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Overzicht cookies: laatst bijgewerkt op 20/01/2020.

bottom of page