top of page

Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1 Enkel de door partijen ondertekende bestelbon verbindt De Health Mate Winkel, de dienstverlener, en zijn klant. Alle bestelbons

zijn vrijblijvend en binden De Health Mate Winkel niet. Bij ondertekend akkoord op bestelbon wordt bestelbon een overeenkomst en

is bindend voor alle partijen.

1.2 De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtname van de “Algemene voorwaarden” van De Health Mate Winkel, zoals deze op

de achterzijde van de facturen zijn opgenomen, en te lezen zijn op www.healthmate-winkel.be/algemenevoorwaarden.

1.3 Een begin van uitvoering van de overeenkomst geldt eveneens als wederzijds akkoord, tenzij dit onder voorbehoud is geschied.

2. Annulering / verbreking van de overeenkomst door de klant

De klant kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren/verbreken, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of

mits instemming met de annulering/verbreking van De Health Mate Winkel.

3. Omschrijving van de dienstverlening / prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in bestelbon en/of in de overeenkomst. De prijs is inclusief 21% B.T.W.

4. Leveringstermijnen

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Levenslange fabrieksgarantie

Vanaf de factuurdatum beschikt de klant over een levenslange termijn om opmerkingen of gebreken aangaande de goederen te

richten aan het adres van Health Mate BV (Hagenbroeksesteenweg 169, 2500 Lier). Herstellingen of vervangingen vallen volledig ten koste van Health Mate BV.

6. Eigendomsoverdracht

De geleverde goederen blijven eigendom van De Health Mate Winkel tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, eventuele

interesten en forfaitaire vergoeding door de klant.

7. Facturatie

7.1 De facturen van De Health Mate Winkel zijn betaalbaar aan haar adres (Bravoure BV - Maatschappelijke Zetel; Kleine Leiestraat

3, 8570 Anzegem - Vestigingszetel; Otegemstraat 49, 8550 Zwevegem, BE0841893979), behoudens andersluidende afspraak

tussen partijen.

7.2 De prijs, alsook de B.T.W., is onmiddellijk betaalbaar in contanten of bankcheque bij levering. Via middel van elektronische

overschrijving moet het saldo, incl. btw, voldaan zijn ten laatste 1 dag voor levering, behoudens andere vermelding op de factuur.

7.3 De Health Mate Winkel behoudt zich het recht voor om, waar mogelijk, de reeds geleverde goederen terug te nemen ingeval van

niet-betaling door de klant.

7.4 De Health Mate Winkel behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven te herzien.

8. Geschillenregeling

8.1 De rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen De Health Mate Winkel en de

klant.

8.2 Alle kosten in verband met de invordering van facturen langs gerechtelijke weg, worden op de klant verhaald.

9. Privacyverklaring

9.1 Uw persoonsgegevens worden door de Health Mate Winkel, door Geert De Meyer verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de

contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing om u nieuwe eigen producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

9.2 Uw gegevens worden niet gedeeld of overgedragen aan derden. Deze worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.3 Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op onze direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op

shop@healthmate-winkel.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten

wissen, of ze vragen over te dragen. U kan zich ook bij elke reclame e-mail uitschrijven via de ‘opt-out’.

9.4 Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

9.5 Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.healthmate-winkel.be/

privacybeleid.

bottom of page